Website Banner
 
  02-9898229
02-9898230
02-9898116
 
    บริการด้านบัญชี
Accounting
       
    บริการด้านภาษี
tax services
       
    ประกันสังคม
Social security
 
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนการวางระบบบัญชี
 
 
     
 
       

 
  วางแผนการสำรวจ
และวิเคราะห์
   

 
  การออกแบบและ
กำหนดระบบของบัญชี
     

 
  การวางแผน
การนำออกมาใช้
     
  การนำเสนองบการเงิน
       
 
 วางแผนการสำรวจและวิเคราะห์
 
ก. ผังองค์การ นโยบายของบริษัท จะต้องทราบถึงการบริหารภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้อำนวยการหรือกรรมการของกิจการ อีกทั้งควรทราบนโยบายการบริหารงานอำนาจการอนุมัติ
 
ข. รายละเอียดของสินค้า/บริการ การสำรวจข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป หรือการให้การบริการแก่ลูกค้า การตั้งราคา การกำหนดต้นทุน การคำนวนหาสินค้าคงเหลือของกิจการ
 
     
  ค. แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม  
     
  ง. ผังแสดงการเดินทางของข้อมูลเอกสาร พิจารณาดูการเดินทางของเอกสารต่างๆ ว่ามีการเดินทางไปแหล่งที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มออกเอกสารจนสิ้นสุดกระบวนการไม่ว่าจะเป็น ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือการออกเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
     
  จ. รายละเอียดของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สิน การจัดซื้อหรือการคิดค่าเสื่อมราคา  
     
  ฉ. ข้อมูลทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด การกำหนดขั้นตอนในการจำหน่าย การจ่ายค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย แนวทางการประชาสัมพันธ์  
     
  ช. รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงิน การตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด การชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้น วงเงินกู้หรือเบิกเกินบัญชี  
     
     
   *** มั่นใจในการบริการ เรียกใช้งาน กับ พินิจนันท์ ***  
     
 
   
 
 
       
   

บริษัท พินิจนันท์ จำกัด  PINICHNANT CO., LTD.
 
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 53/12 ซอยเลียบวารี 59 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530    
โทรศัพท์  02-9898229,02-9898230,02-9898116  E-mail : pin_acc2012@hotmail.com
 
© Copyright 2013 www.pinichnant.com All Rights Reserved
Current Pageid = 8